Διακοπή συμβολαίων: για να μη σας πιάνουν κορόϊδα οι απατεωνιές διαφόρων παρόχων

Copyright: Pixabay

Συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας: Πότε διακόπτονται χωρίς χρέωση, ποια τέλη προβλέπονται.

Στη διακοπή του συνόλου των υπηρεσιών πακέτου συμβολαίου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης θα μπορεί να προχωρήσει ο συνδρομητής όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας ακόμα και σε μία από τις υπηρεσίες του πακέτου από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα με τον νέο κανονισμό «εάν ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μία υπηρεσία της δέσμης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να καταγγείλει αζημίως το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης».

Στις αλλαγές που επέρχονται σε συμβόλαια, χρεώσεις και διακοπές περιλαμβάνεται και η απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής, στην περίπτωση που ο συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου του συμβολαίου του μέσω του υπολογισμού του σε τιμές της πραγματικής και όχι ονομαστικής χρέωσης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η επιβολή τέλους αποσύνδεσης για συμβόλαια αορίστου χρόνου και για την καρτοκινητή τηλεφωνία
Επιπροσθέτως ο συνδρομητής μπορεί να συμφωνήσει με τον πάροχο τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών όταν η χρέωση φτάσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο ποσό, το ύψος του οποίου μειώνεται στα 100 ευρώ από 150 που ίσχυε έως τώρα για μηνιαίους λογαριασμούς και στα 200 από 300 για διμηνιαίους.
Κινητή τηλεφωνία: Μειώνεται το ελάχιστο όριο
Πρακτικά μειώνεται το ελάχιστο όριο, που ο πάροχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών, όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο ορίζεται στα 100 ευρώ για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα 200 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από 150 ευρώ και 300 ευρώ που ίσχυαν αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι τελικοί χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβαση, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πέρα από την υποχρέωση καταβολής των τελών λήψης των υπηρεσιών που έλαβαν για την περίοδο που έτρεχε το δικαίωμα άσκησης της καταγγελίας για κάθε σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία τρέπεται, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκεια ισχύος της, της σε αορίστου χρόνου, και όταν τυχόν από την ίδια τη σύμβαση ή τη νομοθεσία προβλέπεται αυτόματη παράταση χρονικής ισχύος σύμβασης ορισμένου χρόνου.
Η διακοπή της υπηρεσίας από τον πάροχο γίνεται το αργότερο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Ειδικά για υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, η διακοπή της υπηρεσίας επέρχεται, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας (εκτός εάν ο συνδρομητής ζητήσει η διακοπή να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο).
Το αίτημα καταγγελίας της σύμβασης από τον συνδρομητή υποβάλλεται στα καταστήματα του παρόχου ή με αποστολή επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος επισυνάπτοντας σε κάθε περίπτωση αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Το τέλος πρόωρης διακοπής συμβολαίου
Το τέλος πρόωρης διακοπής, το οποίο μπορεί να ορίσει ο πάροχος για την καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου, πριν την παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά ανά περίπτωση:
Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει τα πάγια δύο μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στο χρόνο παραμονής. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τους εναπομείναντες μήνες, μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες.
Εάν η διακοπή γίνει μετά τον 2ο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει το 1/4 του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τα 3/4 του εναπομείναντος διαστήματος / μηνών, από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης. Ως πάγιο λαμβάνεται το καταβαλλόμενο μηνιαίως από τον συνδρομητή κατά την διάρκεια της ορισμένου χρόνου σύμβασης.
Επίσης καθορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή τέλους αποσύνδεσης για την κατάργηση
σύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας σύμβασης που είναι ή έχει καταστεί σύμβαση αορίστου χρόνου.
Σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ δεν επιτρέπεται και η επιβολή τέλους ανανέωσης για τη σύναψη νέας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο πελάτη με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Εάν ο πάροχος διαπιστώσει ότι, η χρέωση του συνδρομητή/ χρήστη, ανεξαρτήτως του οικονομικού προγράμματος που διαθέτει, για τις εκτός προγράμματος χρεώσεις, είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο, διακόπτει την παροχή των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδρομητής έχει επιλέξει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο συνδρομητής/χρήστης επιλέγει το ανώτατο όριο από λίστα τουλάχιστον τριών επιλογών την οποία ορίζει ο πάροχος. Η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τα 100 ευρώ στις περιπτώσεις που ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης ή τα 200 ευρώ στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης. Η διακοπή των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα όταν διαπιστώνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου, η οποία πρέπει να γίνει εντός πέντε ημερών.
Η ΕΕΤΤ ξεκαθαρίζει ότι η σχετική δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου ανώτατου ορίου χρέωσης πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο σαφή και με ευκρίνεια στον υποψήφιο συνδρομητή κατά την υποβολή της αίτησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επιπλέον οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι:
Να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν την λήξη αυτής, ενώ τον συνδρομητή καρτοκινητής, 15 ημέρες πριν την λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.
Να μην προβαίνουν σε αύξηση του παγίου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Αντίθετα, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας, αν οι προτεινόμενες αλλαγές στην σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.
Να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της σύμβασής του.
Να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όταν υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του (στο 80% και στο 100% της κατανάλωσης).
Να αναφέρουν στην σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία (π.χ. ταχύτητες της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο).
Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι ο νέος Κανονισμός θέτει νέους όρους και υποχρεώσεις στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου. Ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών ενισχύει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών και διαμορφώνει ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες θεσμικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.

2 σκέψεις σχετικά με το “Διακοπή συμβολαίων: για να μη σας πιάνουν κορόϊδα οι απατεωνιές διαφόρων παρόχων

 1. Πενταψήφια νούμερα και sms: Ερχεται αυστηρότερος κανονισμός από την ΕΕΤΤ
  ===============================================

  Νεο αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, τα γνωστά πενταψήφια νούμερα, στα οποία οφείλονται πολλές από τις υπέρογκες χρεώσεις χρηστών κινητής τηλεφωνίας εξετάζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

  Οπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Κωνσταντίνος Μασσέλος μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την αφορμή της παρουσίασης της έκθεσης πεπραγμένων για το 2019, «θα ξεκινήσουμε άμεσα νέα διαβουλευση για την ενεργοποίηση κώδικα δεοντολογίας αυτών των υπηρεσιών. Αξιολογούμε το ενδεχόμενο να είναι εξ ορισμού αποκλεισμένες οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και μόνο εάν επιθυμεί ο χρήστης να μπορεί να ενεργοποιήσει τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων και υπηρεσιών», επεσήμανε υπογραμμίζοντας πως στην ΕΕΤΤ αντιλήφθηκαν πως «η εκ των προτέρων ρύθμιση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αποτελεσματικότερη από την κατασταλτική παρέμβαση της επιβολής προστίμων».

  Αλλωστε, όπως επεσήμαναν και αρκετοί βουλευτές, συχνά στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να τιμωρούνται συγκεκριμένες εταιρίες και να επανεμφανίζονται στο προσκήνιο με διαφορετική επωνυμία αντιμετωπιζόμενες από την Επιτροπή ως μία νέα εταιρεία. Εφόσον αποφασιστεί η αυστηροποίηση των μέτρων για τα πενταψήφια νούμερα, πρακτικά δε θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης μηνυμάτων από αυτά, παρά μόνο εφόσον ο χρήστης του τηλεφώνου «ανοίξει» ο ίδιος αυτές τις υπηρεσίες.

  Οπως προκύπτει από την έκθεση του 2019 πολλές από τις καταγγελίες των καταναλωτών αφορούσαν τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, την εγγραφή τους σε ανάλογες υπηρεσίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους με αποτέλεσμα υπέρογκες χρεώσεις. Ο αριθμός των καταγγελιών, όπως επεσήμανε ο κ. Μασσέλος, μειώθηκε δραστικά κατά 57% το 2020 με την εφαρμογή της υποχρεωτικής αποστολής γραπτού μηνύματος συγκαταθεσης του χρήστη, αλλά στόχος της ΕΕΤΤ είναι η περαιτέρω μείωσή του. Υπενθυμίζεται ότι ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει ότι ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί σε μια Υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), με ή χωρίς συνδρομή:

  – Αφού καταχωρίσει τον τηλεφωνικό αριθμό του σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, πρέπει να λάβει άμεσα από την εταιρεία που παρέχει την ΥΠΠ μήνυμα SMS, μέσω του οποίου να ενημερώνεται για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας, τη γραμμή βοήθειας, καθώς και την επωνυμία της εταιρείας.
  – Στη συνέχεια, πρέπει να αποστείλει τη συγκατάθεσή του, μέσω ατελούς μηνύματος SMS, εντός 5 λεπτών από τη χρονική στιγμή αποστολής του αρχικού μηνύματος. Σε περίπτωση που το μήνυμα συγκατάθεσης δεν αποσταλεί εντός του χρονικού ορίου των 5 λεπτών, η εγγραφή ακυρώνεται. Μέχρι την αποστολή του παραπάνω μηνύματος, δεν χρεώνεται για την ΥΠΠ.

  Αστοχίες στην πανδημία αλλά και στην κακοκαιρία

  Στις αστοχίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών το έτος της πανδημίας αναφέρθηκαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριο Κάτση να σημειώνει ότι μετράμε χιλιάδες χαμένες ώρες τηλεκπαίδευσης, ενώ και το πολυδιαφημισμένο από την κυβέρνηση voucher των 200 ευρώ για την αγορά λάπτοπ και τάμπλετ από μαθητές και φοιτητές ακόμα …αγνοείται, παρόλο που κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τόσο ο ίδιος όσο και ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου έθεσαν και ζήτημα αντοχής των δικτύων, καθώς σε πολλές περιοχές όπου σημειώθηκε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια επέλασης της Μήδειας κατέρρευσαν και τα δίκτυα.

  Εντονη ήταν η κριτική των βουλευτών και για τις υψηλές χρεώσεις των δεδομένων στην Ελλάδα: «Είμαστε στην κορυφή των χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης από πλευράς κόστους τηλεπικοινωνιών. Είμαστε δεύτεροι ως ποσοστό κόστους υπηρεσιών Ιντερνετ σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Σε κατάταξη κόστους για 155 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 145η θέση με κόστος 12,06 δολαρίων για 1GB, όταν το αντίστοιχο κόστος στο Ισραήλ είναι 0,11 δολάρια και στην Τουρκία 0,72 δολάρια» σημείωσε ο κ. Κάτσης προσθέτοντας ότι σαν να μην έφτανε αυτό «η Ελλάδα έχει και ένα από τα πιο αργά Ιντερνετ ευρισκόμενη στην 50ή θέση στη λίστα προορισμών για ψηφιακούς νομάδες με ταχύτητες έως 32 Mbps και κόστος περίπου 38 ευρώ το μήνα κάτω από χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, ο Παναμάς, το Τρινινταντ Τομπαγκο, η Γκάνα και η Αλβανία». Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα αυτό που είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης ότι «η Βουλή πληρώνει στους βουλευτές κατοστάρες συνδέσεις και είναι ζήτημα αν πιάνουμε το 32 σε ταχύτητα».

  Απαντώντας στις αιτιάσεις των βουλευτών, ο κ. Μασσέλος επεσήμανε ότι η ΕΕΤΤ δεν επιβάλλει ανώτατα όρια τιμών και ειδικά η αγορά της κινητής είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε ρύθμιση: «Οι τιμές διαμορφώνονται από το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά» τόνισε, ενώ αναφερόμενος στις διεθνείς συγκριτικές μελέτες σημείωσε πως συχνά η Ελλάδα συγκρίνεται με χώρες που έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από πλευράς, έκτασης, πληθυσμού, φορολογίας και πολλών άλλων παραγόντων. Προσέθεσε μάλιστα ότι είναι λάθος να μη συγκρίνουμε συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής, διάρκειας ή όρων λύσης συμβολαίων.

  Ο κ. Μασσέλος επανέλαβε την εκπόνηση μελέτης κόστους από την ΕΕΤΤ, την οποία έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν, ενώ πλέον – όπως είπε – έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον εξωτερικό σύμβουλο. Απέδωσε μάλιστα την καθυστέρηση στην ανάγκη για σαφείς προδιαγραφές του έργου. Αναφερόμενος στις χρεώσεις τόνισε ότι «Δεν πρόκειται να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τα επίπεδα τιμών σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς αυτός είναι ένας δείκτης που πάντα πρέπει να προσπαθούμε να βελτιώνουμε», ενώ μιλώντας για τα δεδομένα διαχώρισε εκείνα που αφορούν «κατέβασμα» για διασκέδαση και εκείνα που αφορούν παραγωγικούς λόγους.

  Ως προς τα όσα ακουγονται για «συντονισμό της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ο κ. Μασσέλος τόνισε ότι είναι «μια βαριά κατηγορία και για να τεθεί υπό διερεύνηση τα στοιχεία πρέπει να είναι πολύ ισχυρά». Προσέθεσε, πάντως, ότι ένας δείκτης που δείχνει ότι δουλεύει ο ανταγωνισμός είναι η αύξηση στη φορητότητα, δηλαδή η μετακίνηση από πάροχο σε πάροχο που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν είναι «κλειδωμένοι», όπως είπε, σε μία εταιρία.
  Ταχυμεταφορές

  Αναφερόμενος στην κατάρρευση των εταιριών ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ επεσήμανε ότι κλήθηκαν να διαχειριστούν κίνηση πολύ μεγαλύτερη του αναμενόμενου προσθέτοντας ότι συγκεντρώνονται στοιχεία και οι εταιρίες θα κληθούν σε ακροάσεις χωρίς να αποκλείεται η λήψη περισσότερων ρυθμιστικών μέτρων. Ένα από τα μέτρα που συζητιούνται χωρίς πάντως η ΕΕΤΤ να έχει την αρμοδιότητα της νομοθέτησης, είναι η δημιουργία ενός μητρώου ταχυμεταφορών που θα δίνει τη δυνατότητα σε έκτακτες συνθήκες σε ιδιώτες, οι οποίοι σε εκείνη τη φάση μπορεί να είναι άνεργοι να μπορούν να λειτουργήσουν ως ταχυμεταφορείς και να διευκολύνουν ένα φορτίο που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά.

  Σε ό,τι αφορά την αδυναμία επικοινωνίας τις ημέρες της Μήδειας, ο κ. Μασσέλος τόνισε ξεκάθαρα πως «έχουμε επιβάλει να έχουν μπαταρίες στις υπαίθριες καμπίνες ώστε να μην υπάρχει διακοπή τηλεπικοινωνιών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε καταγγελίες γι αυτό το θέμα και θα προχωρήσουμε αν υπάρχει ο όγκος σε ακρόαση».
  Η έκθεση της ΕΕΤΤ

  Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ, το 2019 ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ), διαχειρίστηκε συνολικά περίπου 15.500 γραπτά αιτήματα/καταγγελίες, καθώς και 70 τηλεφωνικά ερωτήματα/αιτήματα, σε ημερήσια βάση. Από τις γραπτές καταγγελίες, ποσοστό 98% αφορούσε σε θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου και 2% σε ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η πλειονότητα των γραπτών αιτημάτων/καταγγελιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αφορούσε σε θέματα συνδυαστικής παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Διαδικτύου ή/και συνδρομητικής τηλεόρασης (43%). Έπονται οι καταγγελίες για τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης (24%) και την κινητή τηλεφωνία (15%). Βασικότερο θέμα όλων των παραπάνω καταγγελιών αποτέλεσε η αμφισβήτηση χρεώσεων σε λογαριασμούς.

  Σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα αιτήματα/καταγγελίες για τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας­ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) αφορούσαν κυρίως σε πλημμελή εξυπηρέτηση και απώλεια αντικειμένων (71%). Τα αιτήματα/καταγγελίες για τις ταχυμεταφορές επικεντρώθηκαν κυρίως σε εκπρόθεσμη επίδοση ή απώλεια και ζητήματα πλημμελούς εξυπηρέτησης (93%). Επιπλέον, εκτός των παραπάνω ζητημάτων, η ΕΕΤΤ έλαβε 479 καταγγελίες για κατασκευές κεραιών. Σε επίπεδο προστίμων, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, η Επιτροπή εισέπραξε το διάστημα 2006 – 2019 150,8 εκατ. ευρώ.

  Αναφορικά με την φορητότητα αριθμών, το 2019 αυξήθηκε κατά 10,61%, σε σχέση με το 2018. «Η φορητότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε περισσότερες και πιο προσιτές επιλογές συνδυαστικών υπηρεσιών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο» σημειώνει η Αρχή. Το 2019, από τους 703.425 συνολικά μεταφερθέντες αριθμούς, οι 400.587 αφορούσαν σε αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας (αύξηση κατά 5,4%, σε σχέση με το 2018) και οι 302.838 σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (αύξηση κατά 18,4%, σε σχέση με το 2018).

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s